Tarieven 

Het tarief dat wordt aangerekend voor elke prestatie is het tarief dat ophangt in het leslokaal en het kantoor op het ogenblik van de inschrijving. Je kan de tarieven ook raadplegen op www.rijschoolmercator.be. Bij inschrijving voor een praktijkopleiding dien je een voorschot te betalen ter waarde van de administatieve kost plus het bedrag van de eerste rijles van jouw opleiding. Het resterende saldo moet worden betaald ten laatste 21 dagen voor aanvang van de opleiding. Nadat je een betalingsherinnering hebt ontvangen en bij overschrijding van de betaaldatum wordt jouw inschrijving onherroepelijk geannuleerd. De administratieve kost van € 38,00 die je betaalde bij het voorschot wordt niet terugbetaald. 

De theorieopleiding, het vormingsmoment en het terugkommoment worden volledig betaald bij inschrijving.

De vergoeding voor deelname aan het vormingsmoment wordt door de Vlaamse overheid bepaald en bedraagt € 20,00 BTW inbegrepen.

De vergoeding voor deelname aan het terugkommoment wordt door de Vlaamse overheid bepaald en bedraagt € 122,00 BTW inbegrepen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  Als het terugkommoment niet op tijd wordt gevolgd dient een toeslag te worden betaald van € 61,00 (jaarlijks geïndexeerd). Indien je uitsluitend aan het terugkommoment mag deelnemen mits het betalen van de toeslag van € 61,00 dan moet dit bedrag in ons bezit zijn uiterlijk 7 kalenderdagen voor de datum van je deelname, anders zal je deelname worden geweigerd. Voor de betaling van de toeslag zal je per mail een betalingslink worden toegestuurd. Je kan niet betalen op de dag zelf van het terugkommoment.

Aanwezigheid

Zorg ervoor dat je je tijdig en op de afgesproken plaats voor jouw opleiding aanbiedt.

Indien je een afspraak wenst te annuleren of verplaatsen, doe dit dan bij voorkeur per mail aan support@rijschoolmercator.be

Je moet dit doen ten laatste zeven kalenderdagen (inclusief zon- en feestdagen) voor de datum van je afspraak, anders wordt ze volledig aangerekend, behalve bij een aantal (dringende) redenen, bijvoorbeeld een overlijden in je naaste familie (t/m 2de graad), een spoedopname in het ziekenhuis of een acute ziekte met doktersattest. Een afgezegde afspraak om dringende redenen wordt bovendien enkel aanvaard voor zover ze bewezen wordt (bv. doktersattest, attest overlijden enz.). Verlof, oproeping door de werkgever of een geplande ziekenhuisopname zijn voor de rijschool géén dringende redenen. Ben je ziek op de dag van de opleiding zelf, dan moet het doktersattest ons toekomen uiterlijk 7 kalenderdagen na de datum van deelname. Indien dit doktersattest ons niet bereikt of later dan na 7 dagen toekomt, dan wordt de opleiding volledig aangerekend.

  • Praktijklessen: 

In geval van overmacht zal bij wijze van tussenkomst in de kosten 25 € per gemist lesuur aangerekend worden, dus € 50,00 voor een les met een duurtijd van 2u. Dit bedrag moet worden betaald voor de aanvang van de daaropvolgende rijles en mag niet worden verrekend aan het einde van de opleiding. Retributies, geïnd door het examencentrum en de administratieve kost worden volledig in rekening gebracht. Verlof, oproeping door de werkgever of een geplande ziekenhuisopname zijn voor de rijschool géén dringende redenen.

  • Terugkommoment:

De procedures die de Vlaamse regering (MOW) ons voorschrijft, houden in dat we geen attest van deelname mogen uitreiken aan personen die niet gedurende de volledige duur van de opleiding aanwezig waren. Elke deelnemer moet zich aanmelden in de periode van 30 minuten voorafgaand aan het werkelijke beginuur van de sessie. Onze medewerkers zijn dan ter plaatse om je te ontvangen. Je kan gebruik maken van onze ontvangstruimte en hoeft nooit buiten te wachten.

Op het afgesproken uur zal worden gestart met de sessie. Deze start dient door de rijschool te worden ingegeven in de digitale applicatie van de overheid, waarna geen deelname meer mogelijk is. Zelfs enkele minuten te laat komen wegens file op je route, autopech, persoonlijke redenen van gelijk welke aard kunnen daarom niet worden aanvaard. 

  • Praktijkexamen:

Indien je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen op het kantoor van de rijschool. De retributie voor het examencentrum moet je op voorhand betalen. De dag van je praktijkexamen dient de minimumstage, vereist volgens jouw voorlopig rijbewijs, doorlopen te zijn en mag de geldigheidsperiode van 3 jaar van je theoretisch examen niet verstreken zijn.

Zorg ervoor dat je bij het praktijkexamen de nodige documenten kan voorleggen, afhankelijk van de categorie waarvoor je examen zal afleggen; geldig (voorlopig) rijbewijs (of aanvraag), attest van de gemeente, rijschoolattest verplichte opleiding, rijgeschiktheidsattest (of vermelding op rijbewijs), geldige identiteitskaart.

Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, of als het examen niet doorgaat omdat je niet de juiste geldige documenten kan tonen, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.

Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.

Indien een opleiding of een praktijkexamen niet kan doorgaan door toedoen van de rijschool (bv. defect lesvoertuig, ziekte lesgever of foutieve lesafspraak) dan kan je de rijschool hiervoor niet in gebreke stellen of een schadevergoeding eisen van gelijk welke aard. De rijschool doet al het mogelijke om nadien dit voorval zo snel mogelijk en kosteloos op te lossen.

Als je tijdens de opleiding of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan draagt de rijschool het risico en kan je in de regel niet aansprakelijk worden gesteld voor boetes of voor schades. Bij opzettelijk wangedrag zal je wèl aansprakelijk gesteld worden.
Het is ten zeerste verboden om rijopleiding te volgen terwijl je onder invloed bent van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je opleiding de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Reglement

Alle opleidingen worden gegeven door lesgevers die in het bezit zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructie- of stagetoelating uitgereikt door de Vlaamse overheid (Mobiliteit en Openbare Werken). 

Een lesuur praktijk duurt steeds 60 minuten, evaluatie inbegrepen. De lesgever mag in jouw lestijd geen activiteiten uitoefenen doen die geen verband hebben met de rijles. Als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. De lessen beginnen en eindigen aan de rijschool.

De rijschool behoudt het recht om bij overmacht een opleiding te annuleren. Je zal de rijschool hiervoor niet in gebreke kunnen stellen of een schadevergoeding eisen van gelijk welke aard. Je zal in dit geval op de hoogte worden gebracht en de rijschool zal zo vlug mogelijk een andere sessie aanbieden.

De rijschool heeft het recht om een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever vindt dat je niet bekwaam bent om met je voorlopig rijbewijs veilig alleen te rijden.

De rijschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is.

De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een kopie van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen.

Veel succes met je opleiding bij rijschool Mercator.

Verdere informatie

Heb je interesse of wil je verdere informatie?

Neem contact op via support@rijschoolmercator.be

 

Onze support-dienst is ook te bereiken op 016 56 05 92 

maandag en vrijdag: 09u00 - 12u30 en 13u00 - 15u30 

dinsdag en woensdag: 13u00 - 15u30