Rijschool Mercator NV, gevestigd aan Blijde Inkomststraat 80, 3000 Leuven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:       https://www.rijschoolmercator.be/

Blijde Inkomststraat 80,  B 3000 Leuven, +32 16 23 28 29

 

De Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool Mercator NV is te bereiken via support@rijschoolmercator.be

Hoe en waarom verwerkt rijschool Mercator uw gegevens?

Rijschool Mercator verzamelt en gebruikt uw gegevens en de informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal rijschool Mercator uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan rijschool Mercator uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op onze website, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door rijschool Mercator.  Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van rijschool Mercator. In dat geval zal de rijschool steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijschool Mercator NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam

  - Rijksregister- en identiteitskaartnummer

  - Geboorteplaats

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@rijschoolmercator.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rijschool Mercator NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling 
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening 
  • Om de mogelijkheid te hebben een persoonlijk account voor u aan te maken
  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren en deze dienstverlening optimaal te laten verlopen

In elk geval verwerkt rijschool Mercator alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijschool Mercator NV kan acties ondernemen op basis van geautomatiseerde verwerking en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool Mercator NV) tussen zit. Rijschool Mercator NV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • BiqsDrive online inschrijvings- en zelfplanner

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijschool Mercator NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool Mercator NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijschool Mercator NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rijschool Mercator NV deelt uw persoonsgegevens met de examencentra voor het behalen van het rijbewijs (Goca, Autoveiligheid) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Wil u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@rijschoolmercator.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rijschool Mercator NV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Rijschool Mercator NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijschool Mercator NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan u uw vragen of klachten richten aan support@rijschoolmercator.be, per aangetekend schrijven op het adres van de maatschappelijke zetel, of telefonisch op nr. +32 16 23 28 29

Rudi De Wever

Directeur rijschool Mercator

Verdere informatie

Heb je interesse of wil je verdere informatie?

Neem contact op via support@rijschoolmercator.be

 

Onze support medewerkers zijn ook te bereiken op 016 56 05 92 

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 10u00 - 12u30 en 13u00 - 15u30